}

Werkwijze

Een intakegesprek kunt u zien als een kennismakingsgesprek waarin we proberen om een beeld te krijgen van uw kind met zijn/haar specifieke leerbehoeften. Wij vragen niet alleen wat het probleem is maar willen ook heel graag weten wat uw kind allemaal goed kan, waar zijn/haar interesses liggen en of er nog bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op de begeleiding.

Om tot een goede hulpvraag voor het rekenen te komen bespreken we hoe u denkt dat de problemen bij het rekenen zijn ontstaan en wat de resultaten tot dan toe zijn. Het schoolverloop en de ontwikkeling van uw kind wordt bekeken. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij de begeleiding op de leerbehoefte van uw kind kunnen afstemmen. We denken hierbij aan schoolrapporten, gegevens van het Leerlingvolgsysteem (LVS), Handelingsplannen en eventueel verslagen van onderzoeken die elders zijn gedaan. Indien u hier toestemming voor geeft, nemen wij contact op met de school om zo goed te kunnen aansluiten bij de werkwijze van de school.

Mocht u besluiten om gebruik te maken van de diensten kunnen er concrete afspraken over het tijdstip en frequentie worden gemaakt.

In deze fase kan het zijn dat wij u kind toetsen, een diagnostisch gesprek voeren en met toestemming van u schoolgegevens opvragen. Op deze manier brengen we de leerbehoefte van uw kind in kaart.

Nadat alle gegevens, die nodig zijn voor een goede begeleiding verzameld zijn, stellen wij een individueel handelingsplan op. Hierin staan o.a. in vermeld wat de leerdoelen zijn en hoe wij hier samen met uw kind aan gaan werken. De basis voor de begeleiding is hiermee gelegd.

De begeleiding duurt in principe 10 weken met sessies van 45 minuten. Als alles goed gaat sluiten we na deze periode de begeleiding af. Mochten de leerproblemen hardnekkiger zijn en om meer oefening en begeleiding vragen, dan zetten we in overleg met u de begeleiding voort.

Na 10 weken vindt er een evaluatiemoment plaats. U krijgt een kopie van de behandelsessies en de vorderingen van uw kind. In een evaluatiegesprek bespreken wij met u het leerproces van uw kind en we bekijken samen wat de beste vervolgstappen zijn. Indien gewenst, kunnen we ook contact opnemen met de school.